Home » มหัศจรรย์ทฤษฎีสตริง by Brian Greene
มหัศจรรย์ทฤษฎีสตริง Brian Greene

มหัศจรรย์ทฤษฎีสตริง

Brian Greene

Published
ISBN :
Paperback
463 pages
Enter answer

 About the Book 

นีคือหนังสือเกียวกับ ทฤษฎีสตริง ทีมีเนือหาครบถวนและเขาใจงายทีสุดเลมหนึง ผูอานจะไดพบคำอธิบายเรืองซูเปอรสตริง มิติอวกาศทีซอนอยู และการคนหาทฤษฎีเอกภาพ จากตัวอยางมากมายในชีวิตประจำวันทีผูเขียนยกมาใหศึกษา ไมวาจะเปนการนังเครืองเลนในสวนสนุกMoreนี่คือหนังสือเกี่ยวกับ ทฤษฎีสตริง ที่มีเนื้อหาครบถ้วนและเข้าใจง่ายที่สุดเล่มหนึ่ง ผู้อ่านจะได้พบคำอธิบายเรื่องซูเปอร์สตริง มิติอวกาศที่ซ่อนอยู่ และการค้นหาทฤษฎีเอกภาพ จากตัวอย่างมากมายในชีวิตประจำวันที่ผู้เขียนยกมาให้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเครื่องเล่นในสวนสนุก ไปจนถึงมดบนสายยางรดน้ำต้นไม้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพความจริงอันงดงามแต่แปลกพิสดารที่ฟิสิกส์สมัยใหม่เผยให้เห็น หนังสือเล่มนี้มีพลังในการอธิบายความรู้และอ่านเพลินอย่างยิ่ง เหมือนผู้อ่านได้ท่องไปในโลกฟิสิกส์สมัยใหม่ ช่วยให้เข้าใจการทำงานของเอกภพมากขึ้น